نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
عکس: مشت و مال برلوسکنی به سارکوزی


تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۸۹
 
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2228&tab=rooz