نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
قيمت جديد انواع نان


تاریخ: ۱ دي ۱۳۸۹

يك مقام مسئول در وزارت بازرگاني با اعلام قيمت جديد انواع نان در تهران، گفت: استانداري تهران قيمت هر قرص نان سنگك را 400 تومان، نان لواش را 100 تومان، نان بربري را 300 تومان و تافتون را 200 تومان تعيين كرد.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني كه نخواست نامش در خبر ذكر شود، در گفتگو با مهر گفت: بر اساس جلسه شب گذشته مسئولان وزارت بازرگاني با استانداري و فرمانداري تهران، قيمت انواع نان تعيين و در اختيار وزير بازرگاني و رئيس جمهور قرار گرفته، اين درحالي است كه وزير بازرگاني به صورت رسمي، دو روز ديگر قيمت انواع نان را اعلام خواهد كرد .
وي افزود: بر اين اساس، قيمت هر قرص نان سنگك 400 تومان، هر قرص نان لواش 100 تومان، هر قرص نان بربري 300 تومان و هر قرص نان تافتون 200 تومان تعيين شده است .
به گفته اين مقام مسئول، اگر هر خانوار 5 نفره به طور متوسط روزانه 3 قرص نان سنگك مصرف كند، به قيمت هر قرص نان 200 تومان بايد ماهانه 18 هزار تومان هزينه مي كرد، بنابراين با تعيين قيمت 400 توماني براي هر نان سنگك، اين خانوار بايد ماهانه 36 هزار تومان بپردازد؛ برهمين اساس، با درنظر گرفتن 20 هزار تومان يارانه نان براي خانوار 5 نفره ، اين خانوار مي تواند از اين بخش پس انداز داشته باشد .
وي در عين حال اظهارداشت: اگر هر خانوار 5 نفره به طور متوسط روزانه 10 قرص نان لواش مصرف كند، به قيمت هر قرص نان 30 تومان بايد ماهانه 9000 تومان هزينه مي كرد، بنابراين با تعيين قيمت 100 توماني براي هر نان لواش، اين خانوار بايد ماهانه 30 هزار تومان بپردازد .
به گفته وي، وزارت بازرگاني به نحوي برنامه ريزي كرده است كه ظرف 2 ماه آينده، اتفاق بزرگي در كيفيت نان بيفتد و به همين دليل مردم نان كمتر، ولي با كيفيت بيشتر مصرف مي كنند و در عوض، يارانه بيشتري را نيز پس انداز خواهند كرد

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2324&tab=rooz