نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
«انتم الطلقاء» ولی امروز
iran2022


عفو صد تن از محکومان فتنه 88 توسط امام خامنه ای ، نشان از بن بست سیاسی جلبکان سبز دارد . اقتدار نظام اسلامی همراه با رأفت کریمانه رهبری ، مردگان اموی این قوم را به "طلقا"ی نظام بدل کرده است . براندازان مستکبر داخلی که جز به آتش کشیدن سطل های زباله و بستن پارچه های سبز ، عرضه کار دیگری را نداشتند ؛ بی شمار بودنشان یکبار دیگر با عجز سرانشان ، به اثبات رسید . تدابیر داهیانه سکاندار انقلاب علاوه بر بی اثر نمودن اعمال ننگین فتنه گران ، راه موج سواری و مصادره را بر یاوه گویان و خائنان سد کرد و با ابتکار عمل مناسب ؛ سوء استفاده بدخواهان را خنثی نمود . و حال مائیم و مجازات سران فتنه در آینده ای نه چندان دور !!

http://iran2022.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=500&tab=weblog