نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
هفته نامه تايم: آمريكا در سناريوي متهم كردن ايران به ترور سفير عربستان ناكام ماند


تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۰

يك هفته نامه غربي اعلام كرد كه آمريكا در سناريوي متهم كردن ايران به ترور سفير عربستان ناكام مانده است .
به گزارش کیهان، هفته نامه تايم در تحليلي نوشت : طرح توطئه ايران براي ترور سفير عربستان سعودي در واشنگتن هنوز به مرحله اي نرسيده است كه دولت اوباما بتواند از آن براي بسيج دولت ها در برابر ايران استفاده كند.البته سعودي ها مسئله را در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح كرده اند اما هنوز مشخص نكرده اند كه پاسخ خاصي براي ايران دارند يا نه. اما با توجه به وجود ترديدهاي زياد حتي در واشنگتن در اين باره،بعيد است كه نظر روسيه،چين،تركيه و ديگر مخالفان تحريم جديد عليه ايران تغيير كند.
در ادامه اين تحليل آمده است : اين كشورها بعد از اينكه در جريان اطلاعات از سوي ديپلمات هاي امريكايي قرار گرفته اند،گفته اند كه براي تصميم گيري به اطلاعات بيشتر نياز دارند.اظهارات ايران مبني بر اينكه متهم پرونده از اعضاي فعال مجاهدين خلق (گروهك تروريستي منافقين) است،پيچ و تاب ديگري به ماجرا داده است. اما دولت امريكا به علل امنيتي ظاهرا قصد ندارد اطلاعات بيشتري ارائه كند. از اين رو طرح ترور سفير سعودي به نظر نمي رسد تغيير عمده اي در بازي ايجاد كند.البته همان صنف جنگ طلب در واشنگتن كه اشغال عراق را دامن زدند،خواستار اقدام نظامي عليه ايران نيز هستند ،اما به رغم اظهارات تند هفته گذشته اوباما درباره مجازات سخت ايران ، اين بن بست پنج ساله برنامه هسته اي ايران است كه بجاي توطئه ترور چارچوب پاسخ بين المللي به اين كشور را تشكيل مي دهد. تايم افزوده است : ادامه فعاليت غني سازي ايران كه مغاير با قطعنامه هاي شوراي امنيت است، در نظر امريكا يك چالش كليدي و دراين حوزه است كه واشنگتن اميد دارد تحريم هاي جديد عليه تهران وضع كند. امريكا ظاهرا آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي انتشار اطلاعات محرمانه اي تحت فشار قرار داده است كه نشان مي دهد ايران روي اجزاي يك موشك هسته اي كار آزمايشي كرده است.آژانس اگرچه شك و ترديد هايي درباره برنامه هاي ايران دارد،اما همچنان تاكيد دارد برنامه هسته اي اين كشور به سمت برنامه نظامي انحراف نداشته است.امريكا از آژانس مي خواهد كه صريحا در كنار كشورهايي قرار گيرد كه معتقدند ايران از برنامه انرژي هسته اي اش به عنوان پوشش يك برنامه نظامي استفاده مي كند.اما چنين درخواستي از آژانس يك استراتژي خطرناك است.ارجاع پرونده عراق به شوراي امنيت و سخنراني توجيهي كالين پاول هنوز در خاطر اكثر كشورهاي دنيا مانده است.ايران تاكيد مي كند اسنادي كه اوباما خواستار انتشارشان است،جعلي هستند.كشورهايي مانند روسيه،چين و تركيه نيز معتقد نيستند ايران در حال ساخت بمب هسته اي است.
    
  

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6830&tab=rooz