نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
بيمارستان هاي خودگردان زير مجموعه وزارتخانه بهداشت نيستند


تاریخ: ۸ آبان ۱۳۹۰

وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت: هيچ بيمارستان خودگرداني زير مجموعه وزارتخانه بهداشت نيست.
دكتر مرضيه وحيد دستجردي در مراسم بهره برداري از درمانگاه قلب بيمارستان كليبر افزود: در 2 سال آينده هيچ بيمارستاني در ايران، بدون پزشك متخصص نخواهد بود. دانشگاهها بايد پزشكان را از بين نيروهاي بومي تربيت كنند تا مشكل جذب وجود نداشته باشد و براي رفع مشكل بيمارستان هاي شهرستانها، نياز به آسيب شناسي توسط مديريت بيما رستانها است تا علل خالي ماندن تخت هاي بيمارستاني، مشخص شود.»
دكتر دستجردي همچنين جمعه شب در جلسه شوراي سلامت بستان آباد گفت: وزارت بهداشت فقط قادر به تأمين و حل 25 درصد مشكلات سلامت جا معه است و در موارد ديگر به مشاركت بين بخشي نياز است.
وي از اجراي پزشك خانواده حمايت و آن را در راستاي ارتقاي سلامت جامعه دانست و تصريح كرد: اين طرح از اولويت هاي مهم دولت مي باشد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=6895&tab=rooz