نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
ممنوعيت اعطاي جايزه به سپرده هاي قرض الحسنه جاري


تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۰

مديركل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي اعلام كرد:اعطاي «جايزه» به سپرده هاي قرض الحسنه جاري امكان پذير نيست.
امين آزاد مدير كل مقررات،مجوزهاي بانكي ومبارزه با پولشويي بانك مركزي گفت: در قانون عمليات بانكي بدون ربا، 3نوع سپرده قرض الحسنه جاري، پس انداز و سرمايه گذاري مدت دار تعريف شده است كه بانك ها مي توانند در چارچوب آن، عمليات سپرده گيري را انجام داده و منابعشان را تجهيز نمايند.
وي در زمينه تعلق نگرفتن جايزه به حساب هاي قرض الحسنه گفت: ماهيت سپرده هاي قرض الحسنه بر مبناي قرض بوده درحالي كه سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار؛ سپرده هايي هستند كه بانكها رابطه شان با سپرده گذاران وكيل و موكل مي باشد. بدين ترتيب، بانك ها در قالب عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا سرمايه گذاري كرده و سود حاصل از اين عمليات را به سپرده گذاران پرداخت مي كنند البته خود بانك ها هم بابت انجام اين عمليات حق الوكاله مي گيرند.
اين مقام مسئول درمورد حساب هاي قرض الحسنه عنوان كرد: بانك ها مجاز نيستند سودي به اين نوع سپرده ها پرداخت نمايد زيرا ماهيت آنها بر مبناي قرض است.
وي ادامه داد: در سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، قانون گذار اين اختيار را به بانكها داده تا مشوق هايي را در قالب جايزه براي سپرده گذاران درنظر بگيرند تا مردم، هرچه بيشتر دراين امر خير شركت داشته باشد. البته هيچ شرطي نبايد بين كسي كه سپرده گذاري مي كند و جايزه اي برايش تعلق مي گيرد وجود داشته باشد چون اگر شرطي وجود داشته باشد، عمليات ياد شده ربوي خواهد شد.
مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي همچنين افزود:شوراي پول و اعتبار دستورالعمل هايي در زمينه اعطاي جايزه به سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مصوب كرده بود كه امسال اين مصوبه اصلاح و مجددا به بانك ها ابلاغ شده است. بدين ترتيب بانك ها براي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مجاز هستند و چارچوب خاص و براساس درصدها و ميزان هاي معيني جايزه هايي را تعيين و به قيد قرعه كه تحت نظارت مراجع ذي ربط شامل بانك مركزي و قوه قضائيه انجام مي شود به سپرده گذاران اهدا نمايند.
وي افزود: سپرده قرض الحسنه جاري از اين چارچوب خارج بوده و اصولا اين نوع سپرده گذاري به منظور استفاده از خدمات بانكي است.
امين آزاد تاكيد كرد: اعطاي جايزه فقط براي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز مي باشد و دريافت سپرده هاي قرض الحسنه جاري براي ارائه خدمات بانكي به مشتريان بوده پس نيازي به اعطاي جايزه به آنها نيست.
اين مقام مسئول درپايان اظهار داشت: اخيرا از بانك مركزي استعلام هايي شده است مبني بر اينكه آيا بانكها مجاز هستند درچارچوب ضوابطي خاص به سپرده هاي قرض الحسنه جاري هم جوايزي بدهند كه اين موضوع دركميسيون اعتباري بانك مركزي مطرح و در چهل و چهارمين جلسه كميسيون اعتباري مورخ
30/6/1390 مصوب گرديد كه اعطاي جوايز به سپرده هاي قرض الحسنه جاري تحت هر عنوان و به هرشكلي امكان پذير نباشد. اين بخشنامه جهت اطلاع و اجرايي شدن به كليه بانك ها ابلاغ گرديده است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7000&tab=rooz