نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
بنيادها و نهادها مشمول پرداخت ماليات شدند


تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور از حكم جديد رهبر انقلاب براي پرداخت ماليات از سوي بنيادها و نهادها خبر داد.
علي عسگري در گفت وگو با مهر در مورد ماليات بنيادها و نهادها اظهار داشت: ميزان ماليات بنيادها و نهادها تاكنون بسيار كم بوده است، رقم كل ماليات ساليانه آنها 20 تا 25 ميليارد تومان است.
وي اضافه كرد: با توجه به ماليات 30 هزار ميليارد توماني كل سال، ميزان ماليات بنيادها و نهادها بسيار اندك است و تنها حدود يك درصد از ماليات هاي دريافتي را تشكيل مي دهد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به اينكه بنيادها و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها ماليات مي پردازند، عنوان كرد: به لحاظ ابهاماتي كه مطرح شده است، اخيراً دفتر مقام معظم رهبري اظهارنظر و حكمي صادر كرده است كه براساس آن، شركتها و فعاليتهاي وابسته به بنيادها و نهادها مشمول ماليات هستند.
عسكري همچنين در مورد اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه عنوان كرد: اين موضوع توسط وزارت راه و شهرسازي پيگيري مي شود، سازمان مالياتي تنها مجري قانون است و هر زمان كه قانون اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه به ما ابلاغ شد، سازمان آن را اجرا خواهد كرد.
وي خاطرنشان كرد: اجراي آزمايشي طرح جامع مالياتي از سال آينده آغاز خواهد شد.
عسكري همچنين با اعلام اينكه نرخ ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال آينده 5 درصد مي شود، گفت: براساس قانون سالانه يك درصد به نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7427&tab=rooz