نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
میانگین قیمت هر متر مربع زمین در تهران ۲.۶میلیون تومان


تاریخ: ۲۲ دي ۱۳۹۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از جدیدترین آمار مرکز آمار ایران قیمت فروش یک متر زمین یا ساختمان مسکونی در تهران حداقل 500 هزار تومان، حداکثر 10 میلیون و 554 هزار تومان و به طور متوسط  دو میلیون و 629 هزار تومان بوده است که درصد تغییرات نسبت به بهار سال جاری 17.1 درصد و نسبت به تابستان سال 90 رقم 33.6 درصد تغییر داشته است.

همچنین براساس این گزارش در منطقه 1 تهران که در شمال شهر و مناطق پردرآمد قرار گرفته، حداقل قیمت یک متر مربع زمین دو برابر حداقل میانگین کل شهر یعنی متری یک میلیون تومان و حداکثر آن متری 10 میلیون و 189 هزار تومان و میانگین متر مربع آن سه میلیون و 676 میلیون تومان بوده است که 6.8 درصد معاملات شهر تهران را در بر می‌گیرد و نسبت به بهار امسال از رشد 8.8 درصد و نسبت به تابستان سال قبل از رشد 36 درصدی برخوردار است.

همچنین براساس این گزارش، میانگین قیمت هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی در منطقه 22 دو میلیون و 13 هزار تومان، حداقل آن متری یک میلیون و 32 هزار تومان و حداکثر آن متری 5 میلیون و 168 هزار تومان بوده است که 5.9 درصد معاملات شهر تهران را شامل شده و نسبت به بهار امسال 5.9 درصد و نسبت به تابستان سال قبل 33.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است، بیشترین سهم معاملات ساختمان و زمین مربوط به منطقه 20 تهران بوده که 11 درصد معاملات را شامل شده و قیمت حداقل هر متر مربع زمین 500 هزار تومان و حداکثر هر متر مربع سه میلیون و 55 هزار تومان و قیمت متوسط هر متر مربع یک میلیون و 42 هزار تومان بوده است که میانگین نسبت به بهار سال جاری 2.8 درصد و نسبت به تابستان سال قبل 56.9 درصد رشد نشان می‌دهد و بیشترین افزایش قیمت مسکن و آپارتمان در منطقه 20 تهران اتفاق افتاده است.

همچنین کمترین افزایش قیمت زمین یا زمین مسکن کلنگی در منطقه 12 تهران که از مناطق مرکزی و محدوده فضاهای اداری و تجاری است، رخ داده که در این منطقه حداقل متر مربع آپارتمان 850 هزار تومان، حداکثر آن سه میلیون و 649 هزار تومان، میانگین قیمت هر متر مربع یک میلیون و 787 هزار تومان و سهم معاملات مسکن در تهران 3.3 درصد و درصد تغییرات نسبت به بهار سال جاری 7.5 درصد و نسبت به تابستان سال قبل 22.9 درصد بوده است که نشان می‌دهد، نسبت به سال قبل کمترین افزایش در مناطق 22 گانه تهران را داشته است.

همچنین براساس آمار مرکز آمار ایران کمترین معاملات زمین یا زمین مسکونی در منطقه 21 تهران با 9 دهم درصد بوده است که که حداقل قیمت هر متر مربع 873 هزار تومان، حداکثر 4 میلیون و 78 هزار تومان، میانگین یک میلیون و 460 هزار تومان و درصد رشد نسبت به بهار سال جاری 8.4 درصد و نسبت به تابستان سال قبل 40.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین کمترین افزایش قیمت زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران نسبت به بهار سال جاری در منطقه 7 بوده است که از رشد معادل یک دهم درصد برخوردار بوده و در این منطقه حداقل هر متر مربع 909 هزار تومان، حداکثر 6 میلیون و 642 هزار تومان و میانگین آن دو میلیون و 997 هزار تومان بوده است که 7.4 درصد کل معاملات شهر تهران در این منطقه بوده و نسبت به بهار سال جاری 1دهم درصد و نسبت به تابستان سال قبل 32.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=9186&tab=rooz